Biografier

Biografier

Person år Titel författare
Almqvist Carl  Jonas Love 1923 C.J.L. Malquist Werin Algot
Andersen-Nexö Martin 1934 Martin Andersen-Nexö Fogelqvist Torsten m. fl.
Bacon Francis 1926 Francis Bacon – En banbrytare för naturvetenskapen – Nordenskiöld Erik
Bebel August 1912 Ur min levnad – Första delen, 2 ex. Bebel August
Bebel August 1912 Ur min levnad – Andra delen
2 ex.
Bebel August
Bebel  August 1914 August Bebel
som socialpolitiker
Järte Otto
Bengtsson  Ingemund 1994 Ingemund Sandblom Clas-Göran
Benedictsson Victoria 1969 Svalans svenska klassiker Hjort Daniel
Bergegren Hinke 1950 Hinke Bergegren 3 ex. Bernhard Waldemar
Bergegren Hinke 1950 Banérförare Berhard – Lindgren John.
Blanche August 1918 August Blanche Norlander Erik
BorgbjergF. J. 1943 F. J. Borgbjerg Sörensen H.P.
Bratt Ivan 1915 Männen för dagen VIII Rosenborg Einar
Bremer Fredrika 1908 Fredrika Bremer – Hennes lefnad berättad för Svenska folket Kastman Carl
Branting Hjalmar 1910 Utkast till en studie Höglund Z.
Branting  Hjalmar-
Hammarskjöld Hjalmar
1914 Männen för dagen
2 ex.
Thyselius Erik
Branting  Hjalmar 1920 Hjalmar Branting Backlund Sven
Branting Hjalmar 1924 Hjalmar Branting i närbild Magnusson Gerhard
Branting Hjalmar 1928 Hjalmar Branting och hans
livsgärningar  Hövdingen
1:a delen  6 ex.
Höglund Z.
Branting Hjalmar 1928 Hjalmar Branting och hans
livsgärningar Statsmannen
2:a delen  5 ex.
 Höglund Z.
Branting Hjalmar 1928 Hjalmar Branting och hans
livsgärningar Hövdingen
3:e upplagan.
Höglund Z.
Branting Hjalmar 1949 Hjalmar Branting 2 ex. Höglund Z.
Branting  Hjalmar 1949 Banérförare Höglund Z- Sjöberg Sten , Sterky Fredrik
Branting Hjalmar 1950 Hjalmar Branting –
Statsmannen och människan
Möller Gustav m. fl
Branting Hjalmar 1958 Hjalmar Branting-
Kulturpublicisten
Nerman Ture
Branting Hjalmar 1960 Hjalmar Branting-
Fritänkaren 2 ex.
Nerman Ture
Branting Hjalmar 1961 Hjalmar Branting- Redigering: Nerman Ture
    Ögonvittnen  
Calvin Johan 1910 Johan Calvin – Hans lefnad. Kastman Carl
CromwellOliver 1908 Oliver Cromwell
– Hans lefnad.
Kastman Carl
Dalström Kata 1929 Minneskrift över
Kata Dalström
Utg. Stockholms Fackliga
Kvinnliga Samorganisation.
Dalström Kata 1930 Kata Dalströms liv, öden
och äventyr i kampen mot
herremakten. 2 ex
Ström Fredrik
Dalström Kata 1951 Banérförare Västberg M. –Höglund Z.
Dalström Kata 1951 Kata Dalström Västberg Mauritz
Danielsson Axel 1950 Banérförare Lindström Rickard
Mer material om Axel Danielsson finns i Axel Danielssons samlingar.      
Eckerberg  Per 1993 Lille hövdingen Torekull Bertil
Elmgren F. E. 1920 30 år som agitator Elmgren F.E.
Erdman Axel 1955 Axel Erdman – Konstnären- Strömbom S.-Norell Curt
Erlander Tage 1953 Tage Erlander Meurling Per
Erlander Tage 1961 15 år med Tage Erlander
En skrift till 60-årsdagen
Redaktör: Olle Svensson
Ferrer Franciska 1910 Franciska Ferrer – Hans liv och värk Ramus Pierre
Fröding Gustaf 1918 Gustaf Fröding Ruben  G:son Berg
Gabrielsson K. J. 1942 K. J: Gabrielsson (Karolus) Nerman Ture
2 ex.
Gabrielsson K. J. Karolus 1991 Glömmen oss ej „ Nilsson René –
Olausson Lars-Uno.
Geijer  Arne 1991 Arne Geijer och hans tid
1957-1979
 Kassman Charles
Geijer  Erik Gustaf 1919 Erik Gustaf Geijer Nordlind Tobias
    som musiker  
Geijer Erik Gustaf 1924 Erik Gustaf Geijer –
Hans levnad och verk
Landquist John
Gerhandsen Einar 1972 Samarbete och strid –
Minnen 1945-1955
Gerhardsen Einar
Gjöres Axel 1949 Till Axel Gjöres på
sextioårsdagen 11 nov. 1949
Ahlberg Alf m. fl.
Goethe Wolfgang 1915 Wolgang Goethe Del 1-2. Brandes George
Goldman Emma 1989 Anarkistiska minnen Goldman Emma
Gorkij Maxim 1905 Maxim Gorkij –
En lefnads. och karaktärsbild
Ruhe Algot
Götrek Pär 1978 Pär Götrek och 1800-talets
svenska arbetarrörelse
Gamby Erik
Hansson Per Albin 1942 Per Albin Hansson Spring-
pojken som blev statsminister
Swahn Waldemar
Hansson Per Albin 1947 Från springpojke till statsman
En berättelse om Per Albin
Zamore Karl Otto
Hansson Per Albin 1948 Per Albin Vännen
– Arbetskamraten – hedersmannen
2 ex./utgåvor
Pehrsson-Bramstorp Axel
Hansson Per Albin 1950 Per Albin Hansson i svensk
demokrati 1892-1920. Del 1, 3 ex.
Lindgren John
Hansson Per Albin 1952 Per Albin Hansson Lindström Rickard
Hansson Per Albin 1974 Den unge Per Albin Marxisten Klockare Sigurd
Hansson Per Albin 1990 Per Albin II Revolutionären Isaksson Anders
Hallberg Beda 1970 Beda Hallberg och
första maj-blomman
Tornehed Stig
Hammarskjöld Hjalmar
–  Branting Hjalmar
1914 Männen för dagen II 2 ex. Thyselius Erik
Hamsun Knut 1926 Knut Hamsun –
Barndom och vandtingsår.
Marcus Carl David
Hedin Adolf 1925 Adolf Hedin i liv och gärning Spångberg Valfrid
Hedin Adolf 1972 Folktribune Adolf Hedin 2 ex. Kihlberg Leif
Hegel 1926 Hegel Aspelin Gunnar
von Heidenstam Verner 1909 Verner von Heidenstam Ldquist John
Herzen Alexander 1917 Alexander Herzen – En av den
ryska revolutionens föregångsmän.
Jense Albert
Hovberg Karl 1943 En bok till Karl Hovberg på
50-årsdagen den 24 mars 1943.
Vougt Allan
Hull Cordell 1949 Minnen Natur och Kultur Hull Cordell
Höglund Zeth 1944 Festskrift tillägnad Zeth
Höglund. Utgiven vid hans
60-årsdag 29 april 1944.
Andersson Carl Albert m. fl
Jansson Gustaf 1916 Gustaf Jansson – En studie af  Petersens Hedvig
Jaurés Jean 1916 Jean Jaurés – Människan –
tänkaren socialisten.
Rappoport Charles
Johansson-Visborg Anna 1946 Festskrift tillägnad
Anna Johansson-Visborg
Svenska Bryggeriarbetare-förbundet avd 15. Utg.
Kern Karl 1987 Förråd av Öst och Väst
– Ett flyktingöde-
Med rötterna i Böhmen från
Prag till Malmö.
Kern Karl
Key Ellen 1909 Ellen Key Landquist John
Key Ellen och Kjellberg Knut 1949 Två banbrytare Ottelin Odal
Kilbom Karl 1953 Ur mitt livs äventyr Kilbom Karl
Kjellberg Knut och Ellen Key 1949 Två banbrytare Ottelin Odal
Krapotkin Furst Peter 1900 En anarkists levnadsminnen Krapotkin Furst Peter
2 ex.
Krapotkin Peter 1915 Peter Krapotkin – Hans liv och ideer Jensen Albert
Krapotkin Peter 1917 En anarkists minnen
4:e upplagan
Krapotkin Peter
Krapotkin Peter 1921 Hans liv och ideer
Andra upplagan
Jensen Albert
Kreuger Ivar 1932 Nationalhjälten
En samling vittnesbörd om
Ivar Kreuger från ”Sveriges andra storhetstid”
Cassel Gustav m. fl.
Landauer Gustav 1920 Gustav Landauer
Revolutionens filosof.
Souchy Augustin
Lidforss Bengt 1923 En minneskrift om Bengt Lidforss 3 ex. Sjövall Einar
Lindhagen Carl 1910 Carl Lindhagen en idépolitiker Höglund Z.
Lindhagen Carl 1918 Carl Lindhagen – Några konturer ur ett rikt liv. Spak H. F.
Lindhagen Carl 1920 Carl Lindhagen på 60-årsdagen
2 ex.
Lindhagen Carl
Lindström Rickard 1930 En socialist
Fragment ur en självbiograf
2 ex.
Lindström Rickard
Lindman Arvid och Staaf Karl 1914 Männen för dagen I.  Thyselius Erik
von Linné Carl 1915 Linné i Stockholm Forsstrand Carl
Lindqvist Herman 1950 Herman Lindqvist 3 ex. Casparsson Ragnar
Lo-Johansson Ivar 1976 Statarnas ombudsman i dikten Furulund Lars
Loyolla Ignatius 1905 Ignatius Loyola – Hans lefnad Kastman Carl
Luxenburg Rosa 1962 Rosa Luxenburgs fängelsebrev, 2 ex. Luxenburg Rosa
Magnusson August 1975 August Magnusson Minnen Magnusson  Tore
Magnusson Karl 1950 Vid spade och Riksdagspulpet Magnusson Karl
Malm Stig 1994 Tretton år Malm Stig
Marx Karl 1921 Hans livs historia del I Mehring Franz
Marx Karl 1922 Hans livs historia del II Mehring Franz
Marx Karl 1922 Hans livs historia del III Mehring Franz
Marx Karl 1949 Den röde preussaren
Karl Marx – Liv och legend
Schwarzschild Leopold
Menander Henrik 1992 Henrik Menander Arbetets son
Skalden – Korkskäraren-
Tidningsmannen- Organisatören
2 ex.
Svärd Jan
Metternich 1926 Metternich Forssell Nils
Michel Louise 1915 Louise Michel
Den röda ljungfrun
Jensen Albert
Most Johan 1917 Johan Most  En bland den
revolutionära socialismens
största agitatorer
Björklund C. J.
Månsson Fabian 1948 Fabian –
En bok om Fabian Månsson
Ström Fredrik
Månsson Fabian och
Dalström Kata
1951 Banérförare Höglund Z och
Västberg, Mautitz.
Månsson Fabian 1951 Fabian Månsson Höglund Z.
Möller Gustav 1987 Politik och Kärlek Jönsson Nine-Christine
Lindblom Paul
Nyström Per 1989 Historia och biografi
Artiklar och essäer 1933-1989
Nyström Per
Napoleon 1894 Napoleon Lusberg H. C. Bering
Napoleon III 1899 Napoleon III:s lefnad Forbes Archibald
Nilsson Kabbarb N August 1945 Anekdoter – Från skolan,
riksdagen och sällskapslivet
Nilsson Kabbarp N. August
Nilsson Kabbarp N. August 1946 Krönikerboken – En minneskrift. Nilsson Kabbarp N. August
Nylander Johannes 1968 ”Socialist – Prästen”
Till frågan om kyrkan och
arbetarrörelsen
Wikmark Gunnar
Ossian-Nilsson  K.G. 1908 Barbarskogens skald
Recensioner och Polemiker
Lidforss Bengt
Ottelin Einar 1922 Trettio år som tidningsman Ottelin A. K.
Owen Robert 1918 Robert Owen Ur hans
levnad och idévärld
Oljelund Ivan
Palm August 1899 Några minnen ur mitt lif
Med anledning av 50-årsdagen
den 5 februari 1899.
Palm August
Palm August 1931 August Palm – den svenska
socialdemokratins banbrytare
Lindgren John
Palm August 1946 August Palm  den svenska
socialdemokratins banbrytare
Lindgren John
Palm August 1950 Banérförare Lindgren  J. –Bernhard W.
Palm August 1950 August Palm 2 ex. Ldgren John
Palm August 1961 Mäster Palms pojke Palm Karl
Palme Olof 1984 Vem är Olof Palme ? Östergren Bertil
Palme Olof 1989 Palme Elmbrant Björn
Persson Göran 1999 Perssons sidor Isaksson Christer
Petri Olavus 1906 Olavus Petri Schuck Henrik
Quiding Nils Herman 1909 En svensk utopist H:son-Holmberg G. och Nils Herman Quiding
Sandberg Hildur 1982 Lejoninnan från Lund Blidfors Johannes
Segerstedt Torgny 1940 Torgny Segerstedt Grieg Harald,
Moberg Wilhelm m. fl.
Shakespeare William 1924 William Shakespeare
Liv, Drama, Teater
Brunius August
Sköld Nils Per 1957 Minnen, vi var fattiga Men…. Sköld Per Edvin
Smith L. O. 1948 L. O. Smith Brännvinskung
och socialreformator
Sjölin Walter
Staaf Karl – Lindman Arvid 1914 Männen för dagen I Thyselius Erik
Staaf Karl 1915 Karl Staaf Några minnesblad Staaf Karl
Stalin Josef 1947 Josef Stalin Hirdman Gunnar
Stalin Josef 1973 Stalin- En politisk biografi Deutscher Isaac
Stauning TH 1942 Th. Stauning 1873-1942
Folkets son
Danmarks statsminister
Bertolf Oluf-Hansen H.C.
Sterky Fredrik 1942 Fredrik Sterky 2 ex. Sjöberg Sten
Sterky Fredrik 1949 Fredrik Sterky Sjöberg Sten
Sterky Fredrik-
Branting Hjalmar
1949 Banerförare 2 ex. Sjöberg Sten-Höglund Z.
Strandberg C. W. Aug. 1915 Carl Wilhelm August
Strandberg – En levnadsteckning
Hallström Per
Sträng Gunnar 1981 Gunnar Sträng Sammanställd av Frans Nilsson
Sträng Gunnar 1992 Sträng –Landsvägsagitatorn Johansson Anders L
Svedberg Jesper 1904 Jesper Svedberg Hans lefnad Kastman Karl
Sävström August 1944 Från kajutan till talmansstolen Severin Erik
Thomsen Sigurd 1944 Sigurd Thomsen –
en mindebog
Noveller och hörespil
Sörensen H. P.
Thorvall Dagny 1934 Till Dagny Thorvalls minne Beskow Natanael
Thorsson Fredrik Wilhelm 1926 F. V. Thorson en Minneskrift, 2 ex. Vennerström Ivar
Trygger Ernst o Eden Nils 1916 Ernst Trygger och Nils Eden Nathortst-Böös-Thyselius
Wicksell Knut 1956 Knut Wicksell – Rebell i det nya riket Gårdlund Torsten
Wigforss Ernst 1977 Socialistisk idépolitiker Lindblom Paul
Wigforss Ernst 1990 Ernst Wigforss – En idé-
biografi om socialdemokratins
kultur och samhällsideal.
Helldén Arne
Visborg-Johansson Anna 1946 Festskrift tillägnad Anna Utg:  Svenska Bryggeri-
    Visborg-Johansson arbetareförbundet avd 15.
Visborg Anna 1951 Stridbar kvinna- Några blad ur Anna Visborgs liv och svensk kvinnorörelse. Höglund Gunhild
Värnlund Rudolf 1982 Rum som jag bott i Värnlund Rudolf
Östlund Agda 1954 Agda Östlund – Pionjär Flood Hulda