Lämna material

Lämna material

Inlämning av material

Många organisationer har glädjande nog hört av sig och vill lämna in arkivmaterial för förteckning och förvaring på Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne.

Vi vill på bästa sätt ta emot material men vi ser gärna att ni bokar dag och tid för detta. Just nu pågår intensiv systematisering och förteckning av det nyligen flyttade materialet.

Kasta inget material – rådfråga oss först!

Säker förvaring hos Arbetarrörelsens Arkiv

Vi vill:

samla in och tillvarata arbetarrörelsens Kulturhistoriska värden till säker förvaring.

låta arkivkunniga personer leda ordnings- och förteckningsarbete.

underlätta forskning angående rörelsernas historia, idéutveckling och betydelse för samhällsomdaningen.

Vad kan sparas till eftervärlden?
PROTOKOLL: och minnesanteckningar är viktiga att bevara, detta vet vi sedan länge.

KASSABÖCKER: ska arkiveras. Arkivera gärna ekonomiska redovisningar av en speciell händelse.

VERKSAMHETS/REVISIONSBERÄTTELSER: Arkivera originalet ganska omgående, tag en kopia och använd som arbetsmaterial.

MEDLEMSREGISTER/KORT OCH MEDLEMSSTATISTIK: Mycket viktigt att bevara.

SKRIVELSER/ALLMÄN KORRESPONDENS: Varje organisation ansvarar för sitt skrivna material (detta är en oskriven regel). Man behöver inte spara skrivelser från distriktet och förbund om det inte gäller din egen förening.

FANOR/STANDAR: Har föreningen en egen fana är det viktigt att förvara den på riktigt sätt. Den får inte rullas på sin egen stång. Gamla fanor som inte används bör lämnas till arkiv eller museum för förvaring.

MOTIONER/UTTALANDE ETC: Dessa handlingar hamnar oftast som bilagor till protokoll och är svåra att hitta. Arkivera var för sig.

AFFISCHER/TRYCKSAKER: Affischer bör arkiveras oavsett om de är lokalt eller centralt producerade. Dessa har förutom arkivvärden också ett utställningsvärde vid t.ex. jubileer eller andra utställningar.

KURSMATERIAL: Inbjudningar, program, anmälningslistor, kurslitteratur, ev. utvärderingar etc. sparas. (OBS detta gäller den som arrangerat konferensen.)

Digitaliserat material: Numera är ofta materialen digitaliserade vilket ställer extra höga krav på arkivbeständighet.

ÖVRIGT: Allt material som kan belysa föreningens verksamhet är av vikt. Det kan vara gästböcker, foto, tidningsklipp, annonser, band och videoinspelningar. Det är ni som avgör vad som är viktigt för att i framtiden belysa er föreningshistoria.